Allmänna villkor rörande Kandidattips

För mer information om hur vi behandlar din data och personuppgifter hänvisar vi till vår integritetspolicy samt cookiepolicy.

Så här går det till:

 • Som tipsare kan du rekommendera om hur många kandidater du vill så länge det finns ett aktivt uppdrag på a-hub.se.
 • När du som användare/tipsare rekommenderar en kandidat så skickas tipset först till våra rekryterare, som då gör en första bedömning av kandidatens relevans för uppdraget. Våra rekryterare avgör alltså om kandidaten går vidare.
 • Om kandidaten går vidare får denne ett e-mail på angiven e-mailadress, och kan då själv avgöra om den vill acceptera att skickas vidare till nästa steg i rekryteringsprocessen, eller att avstå från fortsatt deltagande.
 • Om kandidaten accepterar ett fortsatt deltagande i rekryteringsprocessen så får tipsaren en notis om att den rekommenderade kandidaten är inne i rekryteringsprocessen.
 • I rekryteringsprocessen ansvarar A-hubs rekryterare för att göra ett noggrant urval av både rekommenderade kandidater och kandidater som tillförs rekryteringsprocessen genom exempelvis så kallad ”search/sourcing” och annonsering.
 • Går den av tipsaren rekommenderade kandidaten hela vägen i A-hubs rekryteringsprocess och blir ”tillsatt”, dvs skriver avtal med A-hub eller en av A-hubs kunder (uppdragsgivare) så blir tipsaren meddelad om detta via e-mail samt får en notis i plattformen a-hub.se.
 • Vid slutförd process som resulterar i en signerad kandidat inkommen som kandidattips så utgår ”tipspengen” angiven i annonsen i form av bruttolöneutbetalning till tipsaren.

Utbetalning av ”tipspengar”:

 • Samtliga de av A-hub angivna beloppen avseende tips som leder till tillsättning, det vill säga som leder till att avtal skrivs med A-hub eller med A-hubs kunder är angivna i SEK (svenska kronor) och utgör bruttolön.
 • Utbetalningen görs i form av löneutbetalning för sidoinkomst. Det betyder att preliminärskatt kommer att dras med 30 % från bruttobeloppet. A-hub redovisar och betalar in avdragen preliminärskatt samt därutöver arbetsgivaravgifter på bruttobeloppet till Skatteverket.
 • Bruttobeloppet kommer därmed att beskattas och i förekommande fall ligga till grund för bland annat pensionsgrundande inkomst m.m.
 • Mer om skatt för sidoinkomst hos Skatteverket; https://www.skatteverket.se/foretagochorganisationer/arbetsgivare/arbetsgivaravgifterochskatteavdrag/skatteavdrag/skatteavdragmed30procent.4.5c1163881590be297b511bc9.html
 • Ersättningen för rekommendationen ”Tipspengen” utbetalas till tipsaren inom 30 dagar efter att den rekommenderade kandidaten undertecknat ett anställningsavtal med A-hub eller A-hubs uppdragsgivare.
 • När tipsaren erhållit bekräftelse på att den rekommenderade kandidaten undertecknat anställningsavtal med A-hub eller med A-hubs uppdragsgivare ska tipsaren inom 10 dagar se till att A-hub har nedanstående uppgifter för kommande utbetalning. Om A-hub inte erhållit dessa uppgifter kommer betalningen att senareläggas till dess efterfrågade uppgifter inkommer. Tipsaren har inte rätt till dröjsmålsränta i de fall denne själv orsakat en sen utbetalning.

Uppgifter som ska vara A-hub tillhanda senast 10 dagar efter bekräftelse på lyckad rekommendation:

Namn

E-post

Adress

Fullständigt personnummer

Bank

Kontonummer för utbetalning (inklusive clearingnummer)

Övriga villkor:

 • Om den av tipsaren rekommenderade kandidaten ej erbjuds anställning på det specifika uppdraget så bortfaller möjligheten till ”tipspeng”.
 • Om den av tipsaren rekommenderade kandidaten går vidare i rekryteringsprocessen och därefter undertecknar anställningsavtal för ett annat uppdrag eller för en annan uppdragsgivare så bortfaller rätten till ersättning. Det måste finnas en koppling mellan rekommenderad kandidat och det specifika uppdraget för att ersättning i form av ”tipspeng” ska utbetalas.
 • Tipsaren ansvarar själv för att korrekt beskattning på inkomst görs och att eventuella rättelser för beskattningen på denna sidoinkomst sker i samband med den årliga inkomstdeklarationen.
 • Vid det fall att flera tipsare rekommenderar samma kandidat för ett specifikt uppdrag/jobb så räknas enbart det först inkomna tipset om den specifika kandidaten. Detta mäts och följs upp löpande i A-hubs plattform för kandidattips. Inkomna kandidattips vid senare tidpunkt gällande samma kandidat diskvalificeras således för rätten att erhålla tipspeng vid eventuell tillsättning av uppdraget.
 • I det fall att den rekommenderade kandidaten redan ansökt själv till det specifika uppdraget alternativt redan är i process av annan anledning (exempelvis genom search av A-hubs Rekryterare) diskvalificerar per automatik kandidattipset.
 • Att tipsa om sig själv som kandidat för ett specifikt uppdrag är ej tillåtet och kvalificerar ej för möjligheten att ta del av tipspengen på det aktuella uppdraget. Däremot går det självklart bra att be en vän eller familjemedlem att tipsa om dig istället!